بیماری های کک در سگ

2017-01-28T16:55:44+04:30

این بیماری یک ازدیاد حساسیت نسبت به یک یا چند آلرژن موجود در کک است. این آلرژن می تواند مربوط به بزاق ، مدفوع ، ترشحات و حتی بدن و کراتین پوست کک باشد. این بیماری دارای انتشار جغرافیایی خاصی می باشد و در مناطق گرمسیری و معتدل شایع است درحالیکه در نواحی سردسیر به [...]