راه های آماده سازی سگ برای ترک توله ها

2017-01-30T13:01:32+04:30

به سگ این امکان داده شود که بتواند پس ازبزرگ شدن توله ها آنها را ترک کند. آماده سازی سگ قبل از جفت گیری واکسیناسیون * مطمئن شوید که واکسیناسیونهای لازم انجام شده باشد . * با این عمل آنتی بادیهای کافی درسگ وجود خواهد داشت . سایردرمانها * هربیماریی که ممکن است ماهیت عفونی [...]