انواع رفتار جلب توجه کننده گربه

2017-03-01T03:48:46+04:30

یکی از شکایات عمده درباره ی گربه ها، افراط در میومیو کردن آن هاست که گاهی با جلب توجه همراه است. از آن جا که علل این رفتار گربه می تواند فیزیکی یا عاطفی یا هردو این عوامل باشد، لازم است قبل از تنبیه گربه تان به خاطر افراط در میو کردن و جلب توجه [...]