سولدی وت ®Suldivet, سولفاکینوکسالین + دیاوریدین

2016-10-04T10:24:33+04:30

دسته دارویی : ضد کوکسیدیوز ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی : سولفاکینوکسالین سدیم  25.60 میلی گرم دیاوریدین  6.40 میلی گرم موارد مصرف : - کنترل و درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاتنلا،آیمریا آسروولینا، آیمریا ماکسیما و آیمریا نکاتریکس  در طیور. - کنترل مرگ و میر وبای طیور ناشی از پاستورلامولتوسیدا و کاهش میزان شیوع تیفوئید ناشی [...]