سولفاديازين + تري متوپريم Sulfadiazine 20% + Trimethoprim 4%

2016-10-04T10:23:49+00:00

محلول استریل تزریقی سولفاديازين + تري متوپريم تركيب:‌‌ ‌ هر ميلي ليتر از دارو حاوي 200 ميلي گرم سولفاديازين(سديم) و 40 ميلي گرم تري متوپريم مي باشد.‌ مكانيسم اثر: اين دارو تركيبي از يك نوع سولفاميد (سولفاديازين) و دي آمينوپيريميدين (تري متوپريم) مي باشد كه از طريق مهار آنزيم‌PABA  در روند ساخت اسيدفوليك در مراحل [...]