برچسب: سولفاديازين + تري متوپريم Sulfadiazine 20% + Trimethoprim 4%