سولفادیمیدین Sulfadimidine 2.5

2016-10-04T10:22:22+04:30

آنتی بیوتیک- بلوس خوراکی   گروه دارویی: سولفونامید   شکل دارویی: بلوس خوراکی   ترکیب: هر بلوس حاوی 2.5  گرم سولفادیمیدین می باشد.   مکانیسم اثر: سولفادیمیدین، سولفونامید گسترده طیفی است که در رقابت با پارا آمینو بنزوئیک اسید، سبب مهار اسید فولیک و در نتیجه وقفه در سنتز پروتئین باکتری ها می گردد و باکتریواستاتیک [...]