عوامل موثر بر کیفیت تخم مرغ

2017-01-25T16:29:02+04:30

عوامل موثر بر کیفیت داخلی و کیفیت پوستۀ تخم مرغ کیفیت پوستۀتخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ در صنعت تخم مرغ دارای اهمیتزیادی است. در این مقاله نحوۀ تشکیل تخم مرغ و روش های اندازه گیری کیفیت پوستۀ تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ مورد بحث قرار می گیرد. کیفیت پوستۀتخم مرغ به [...]