آموزش کمک های اولیه به سگ تصادفی

2017-01-29T11:39:10+04:30

تقریبا درتمام مواردی که به کمکهای اولیه نیازمی باشد سگها ازدرد رنج می برند. ممکن است سگ درحال شوک باشد وتا زمانیکه آن را تکان نداده اید ممکن است این درد ظاهرنشود. دراین حال ممکن است دست شما را گازبگیرد ویا درقبال کمکهای شما مقاومت کند. بنابراین اگرمی خواهید که به سگ کمک کرده باشید [...]