نحوه محاسبه دانخوری سینی در مرغداری

2017-01-06T18:19:39+04:30

محاسبه تعداد دانخوری در مرغداری و همچنین مدیریت آن دارای اهمیت زیادی است. همان طور که می دانیم بخش اعظمی از هزینه های یک دوره پرورشی به خوراک اختصاص دارد. بنابراین مدیریت صحیح دانخوری ها می تواند در سود نهایی یک مرغدار تاثیر زیادی داشته باشد. البته هر چقدر که ظرفیت یک سالن یا یک [...]