آشنایی با بیماریهای انگلی سگ

2017-01-29T11:52:20+04:30

   اینها را می توان به انگلهای خارجی وداخلی تقسیم کرد. نوع خارجی آن گری که پیش ازاین درباره آن توضیح داده شد وآلودگی به کک وشپش است. نوع داخلی کرمها هستند که دونوع ازآنها وجود دارد. کرمهای گرد( به محبث آلودگی به توکساکاراکانیس مراجعه کنید) وکرمهای نواری. بیماریهای انگلی خارجی کک ها(طرح الف) تخمها [...]