بای وارول Bayvarol , ضد واروآ  

2016-10-03T10:13:07+04:30

  گروه شیمیائی:  پایرتروئید سنتتیک (آکاری ساید)     شکل دارویی:  نوار پلاستیکی     ترکیب:  هر نوار حاوی 3.6 میلی گرم فلومترین است.     مکانیسم اثر: فلومترین روی دستگاه عصبی انگل اثر می کند. (نوروتوکسیک). این سم با تاثیر روی اکسون در سیستم اعصاب محیطی و مرکزی موجب بازماندن کانالهای سدیمی و در نتیجه [...]