آشنایی با طبقه بندي اسيدهاي آمينه

2017-01-17T08:55:56+04:30

پروتئینها درشت مولکولهایی هستند با وزن مولکولی ۵۰۰۰ دالتون که از پیوند کووالانسی یک سری واحدهای ساختاری به نام اسیدهای آمینه ساخته شده اند. تعداد ،  ماهیت و طرز قرار گرفتن این واحدها در زنجیره پروتئینی ساختار خاص و رفتار ویژه آنها را تعیین می کند. در ساختار این مولکولها ، هم عامل آمین و [...]