مسمومیت با سرب در گربه ها

2015-12-12T09:08:08+04:30

مسمومیت ناشی از سرب میتواند منجر به مرگ در گربه سانان گردد. منابع مختلف و راههای گوناگونی میتواند منجر به مسمومیت با سرب در گربه سانان شود.