آميودارون Amiodarone

2017-04-29T08:05:17+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Amiodarone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور EBEWE GLAND PHARMA داروسازی امین داروسازی شهر دارو          موارد مصرف آميودارون از راه خوراكي فقط در درمان تا كي كاردي بطني گهگير و غير پايدار از نظر هموديناميكي [...]