آشنایی با رفتار شناسی اسب

2017-01-07T17:08:04+00:00

طبیعت اسب برای چریدن در چراگاه و مرتع های بزرگ همراه با ویژگی هایی جهت نجات و فرار از خطر عجین شده است. بنابراین انسان جهت امنیت بیشتر و نشان دادن عکس العمل های ایمن تر نیازمند شناخت رفتار طبیعی اسب است. در گام اول ما نیازمندیم بدانیم که اسب در طبیعت به عنوان یک [...]