نورودین 24 Norodine, سولفادیازین + تری متوپریم

2016-10-05T03:27:37+00:00

شکل دارویی : محلول تزریقی ترکیب :هر میلی لیتر حاوی : سولفادیازین       200 میلی گرم تری متوپریم       40 میلی گرم موارد مصرف : Norodine 24 جهت درمان شرایط حاد، تحت حاد و مزمن با منشاء باکتریای گرم منفی و گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافیلو کوک ها ، اکتینوباسل [...]