نوپرو Nupro

2016-10-05T03:39:46+04:30

 تعریف: پروتئين گياهي مشتق شده از مخمر، يكي از منبع پروتئيني غني از اينوزيتول، محرك هاي طبيعي رشد، گلوتامات و نوكلئوتيدهاست. نوكلئوتيد موجود سبب بروز پاسخ هاي ايمني در حيوان مي‌شود و همراه گلوتامات سبب خوش خوراكي نيز خواهد شد. ويژگي‌ها: پودر قهوه اي روشن رطوبت 6% حداقل پروتئين :35% نيمه عمر 18 ماه ميزان [...]