آشنایی با کاتابولیسم هموگلوبین

2017-01-25T16:32:45+00:00

گلبولهای قرمز بعد از پایان عمر ۱۲۰روزة خود، در سیستم رتیکولواندوتلیال (عمدتاً در طحال و پس از آن در کبد و مغز استخوان) و توسط ماکروفاژهای این ارگانها از بین می روند. در این زمان مولکول هموگلوبین نیز شکسته شده و به هِم و گلوبین تبدیل می شود. زنجیره های پروتئینی گلوبین توسط آنزیمهای مخصوصی [...]

آشنایی با کاتابولیسم هموگلوبین2017-01-25T16:32:45+00:00

آشنایی با مشتقات هموگلوبین

2017-01-25T16:24:05+00:00

    مواد مختلفی با هموگلوبین ترکیب شده و ترکیبات زیر را ایجاد می نمایند: ۱) اُکسی هموگلوبین یاHb-O۲: از اضافه شدن اکسیژن به هموگلوبین ایجاد می شود و به رنگ قرمز روشن است. اگر اُکسی هموگلوبین، اکسیژن مورد نیاز خود را از دست بدهد به آن هموگلوبین احیا شده یا دزوکسی هموگلوبین می گویند که [...]

آشنایی با مشتقات هموگلوبین2017-01-25T16:24:05+00:00
Go to Top