برنامه واکسیناسیون در سگ

2015-12-12T09:49:21+04:30

[tabs type="vertical"][tabs_head][tab_title]6 - 8 هفتگی[/tab_title][tab_title]10 - 12 هفتگی[/tab_title][tab_title]16-14 هفتگی[/tab_title][tab_title]یک سالگی[/tab_title][tab_title]دوسالگی[/tab_title][tab_title]سه سالگی[/tab_title][tab_title]چهار سالگی[/tab_title][tab_title]پنج سالگی[/tab_title][tab_title]شش سالگی[/tab_title][tab_title]هفت سالگی[/tab_title][tab_title]بالای هفت سال[/tab_title][/tabs_head][tab] Distemper Parvovirus Adenovirus-2 Parainfluenza B. bronchiseptica (intranasal recommended) [/tab][tab]Distemper Parvovirus Adenovirus-2 Parainfluenza Rabies (at 12, 14, or 16 weeks) B. bronchiseptica (intranasal recommended) Optional + Leptospirosis + Lyme borreliosis (recombinant) [/tab][tab]Distemper Parvovirus Adenovirus-2 Parainfluenza B. bronchiseptica (intranasal recommended) [...]