آشنایی با عواطف در گربه ها

2017-03-01T03:55:50+00:00

    آیا گربه ها عواطف دارند؟ عواطف، گونه ای از احساساتند که برای نشان دادن انواع شور و هیجانات استفاده می شوند. برخی عواطف در ما غریزی اند و برخی دیگر وام گرفته از اجتماع و اکتسابی هستند. عواطف غریزی که از زمان بدویت وجود داشته عبارتند از تنفر،ترس، خشم و شهوت. و از عواطف [...]