ویروکوآت 240 Viruquat

2016-10-05T18:34:47+04:30

  شکل دارویی: محلول موضعی تركيب:‌ گلوتارآلدهید 8 درصد وزنی ترکیبات چهارتائی آمونیوم               5 درصد وزنی نمک بافر و آب                       تا 100 درصد وزنی نهایی معرفی: - ضد عفونی کننده نهایی و رایج برای تجهیزات و ساختمانهای [...]