یرقان لپتوسپیرایی یا زردی عفونی چیست

2017-01-29T11:10:06+04:30

    این بیماری به عنوان یرقان لپتوسپیرایی یا زردی عفونی نیزشناخته می شود. این عارضه درسگ چندان متداول نیست. علت عامل آن ارگانیسمی ازدسته اسپیروکتها است که نام پیچیده ترآن لپتوسپیرا ایکتروهموراژیه می باشد. این اسپیروکت درانسان باعث بیماری شدیدی به نام بیماری ویل می شود که نزدیک به نیمی ازجمعیت موشهای صحرایی آن را [...]