دارو ستیل سیستئین Acetylcysteine

2017-05-11T19:32:59+04:30

اطلاعات دارو ستیل سیستئین  Acetylcysteine در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو ستیل سیستئین Acetylcysteine گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی اسوه داروسازی ایران [...]