گربه آمِریکَن کِرل American Curl

2017-02-09T07:12:39+04:30

American Curl آمِریکَن کِرل تاریخچه:این نژاد مو کوتاه حاصل تأثیر ژنهایی است که تنها در آمریکا وجود داشته اند. این نژاد دارای گوشهای فر خورده به سمت عقب می باشد که برعکسش را می توان در نژاد اِسکاتیش فولد (Scottish Fold) مشاهده نمود. به هر حال ژنهای بوجود آورنده این نژاد با ژنهای به وجود [...]