دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM

2017-05-22T20:06:46+04:30

اطلاعات دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو انتی دی ایمنوگلوبولین عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAXTER CSL BEHRING KEDRION ORTHO CLINICAL [...]