Bioral H120

2016-10-06T15:21:32+04:30

  واکسن زنده تخفیف حدت داده شده و لیوفیلیزه برونشیت عفونی مرغان، سویه H120 ترکیب: هر دز واکسن شامل حداقل  103 EID/50 ویروس برونشیت عفونی سویه H120می‌باشد. موارد مصرف : به منظور ایجاد ایمنی فعال علیه بیماری برونشیت عفونی در جوجه‌ها بکار می‌رود. نحوه تجویز و میزان مصرف: بعد از آماده‌سازی با آب عاری از مواد [...]