عارضه ژنتيكي حیوانات

2017-01-28T16:22:01+04:30

پ اين نقص اولين بار در آفريقاي جنوبي در گله هاي تحت پوشش تلقيح مصنوعي مشاهده گرديد. DUMPs از عبارت Deficiency Uridine Monophosphate synthase مشتق شده است. اين حالت يك نقص ژنتيكي در گاوهاي هلشتاين است و اختلالي است كه در آنزيم يورودين منو فسفات سنتتاز رخ مي دهد. اين آنزيم در همه سلول هاي [...]