سیناکلست Cinacalcet

2017-04-28T14:06:52+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Cinacalcet گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور AMGEN داروسازی سبحان دارو              موارد مصرف سیناکلست فعالیت بیش از حد هورمون پاراتیروئید را در بیماران تحت درمان با دیالیز و نقص کلیوی کاهش می [...]