دارو سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound

2017-05-15T17:42:08+04:30

اطلاعات دارو سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BAYER SCHERING PHARMA STRAGEN داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون MITHRA PHARMACEUTICALS           [...]