دارو دفروکسامین Deferoxamine

2017-05-08T16:56:58+04:30

اطلاعات دارو دفروکسامین  Deferoxamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو دفروکسامین Deferoxamine گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی روناک دارو          موارد [...]