دارو فسفسترول Fosfestrol

2017-05-15T17:27:49+04:30

اطلاعات دارو فسفسترول Fosfestrol در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فسفسترول Fosfestrol گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف فسفسترول يك استروژن است كه در درمان جانشيني استروژن ها در مواردي مانند واژينيت، [...]