دارو گلوكاگون Glucagon

2017-05-08T16:08:45+04:30

اطلاعات دارو گلوكاگون  Glucagon در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو گلوكاگون Glucagon گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVONORDISK                موارد مصرف گلوكاگون به عنوان داروي [...]