ايزوفلوپردون Isoflupredon

2016-10-02T12:46:55+04:30

شكل دارويي :  سوسپانسيون استريل تزريقي     گروه دارويي : گلوكوكورتيكوئيد تركيب دارو  :  هر ميلي ليتر دارو حاوي 2 ميلي گرم ايزوفلوپردون استات مي‌باشد. مكانيسم اثر دارو  : آدرتوكورتيكوئيدها از غشاي سلولي به داخل سيتوپلاسم نفوذ كرده به گيرنده هاي اختصاصي در درون سيتوپلاسم نفوذ كرده به گيرنده هاي اختصاصي در درون سيتوپلاسم [...]