کتاب Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition

2017-12-17T19:31:22+04:30

نویسندگان: Alice Villalobos, Laurie Kaplan Canine and Feline Geriatric Oncology: Honoring the Human-Animal Bond, 2nd Edition این کتاب یک رویکرد بالینی کامل را به شایع ترین نئوپلاسیس ها در سگ ها و گربه ها ارائه می دهد. ابزار مورد نیاز برای تشخیص و درمان سرطان در حیوانات خانگی پیر  و برای کمک به [...]