لورازپام Lorazepam

2017-04-27T11:51:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Lorazepam گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی عبیدی داروسازی لقمان داروسازی کیمیدارو داروسازی زهراوی                موارد مصرف اين دارو به طور كوتاه مدت دردرمان [...]