دارو متيل پردنيزولون Methylprednisolone

2017-05-11T19:26:53+04:30

اطلاعات دارو متيل پردنيزولون  Methylprednisolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متيل پردنيزولون Methylprednisolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور LISAPHARMA PFIZER داروسازی ایران هورمون داروسازی روناک دارو MYLAN داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی کاسپین تامین MYLAN S.A.S       [...]