دارو متوپرولول Metoprolol

2017-05-02T16:58:18+04:30

اطلاعات دارو متوپرولول Metoprolol در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متوپرولول Metoprolol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی امین داروسازی پور سینا داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی آوه سینا داروسازی پارس دارو داروسازی تهران دارو داروسازی شهر [...]