تئوفيلين Theophylline

2017-04-28T14:29:06+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Theophylline گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی شهر دارو داروسازی عبیدی داروسازی فارماشیمی          موارد مصرف تئوفيلين براي درمان انسداد برگشت پذير راههاي [...]