هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
 نام علمی دارو (ژنریک): Cefepime
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BRISTOL MYERS SQUIBB داروسازی جابربن حیان داروسازی دانا داروسازی لقمان
داروسازی اکسیر      
   

 

   موارد مصرف

سفالوسپورین نسل 4
1) عفونت ادراری یا باکتریمی خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، پروتئوس میرابیلیس
بالغین: 0.5-1g عضلانی ویا انفوزیون وریدی در طول 30دقیقه هر 12ساعت 1بار برای مدت 7 تا 10 روز.

2) عفونت ادراری شدید یا پیلونفریت ناشی از اشرشیاکلی یا کلبسیلاپنومونیه
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.
3) پنومونی متوسط تا شدید ناشی از استرپتوکوک پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، کلبسیلا پنومونیه و گونه های انتروباکتریاسه
بالغین: 1-2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12ساعت 1بار برای 10روز.
4) عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه متوسط تا شدید ناشی از استافیلوکوک اورئوس (گونه های حساس به متی سیلین) یا استرپتوکوک پیوژن
بالغین: 2g انفوزیون وریدی در عرض 30 دقیقه هر 12 ساعت 1بار برای 10 روز.

 

   مکانیسم اثر

سفپیم به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریوساید سبب مهار سنتز دیواره سلولی باکتری می شود.

 

  فارماکوکينتيک

این دارو به فرم تزریقی (داخل عضلانی، وریدی) تجویز می شود. نیمه عمر دارو حدود 2 ساعت بوده که در بیماران با نارسایی کلیوی نیمه عمر افزایش می یابد. دارو به میزان 20% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. دفع دارو کلیوی است. این دارو با غظت کم در شیر ترشح می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

درد در محل تزریق، فلبیت، تهوع، اسهال، استفراغ، کولیت سدوممبرانوس، راش و کهیر، واکنش های آنافیلاکسی

 

   تداخل دارویی

a) مصرف همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها احتمال نفروتوکسیسیتی و اتوتوکسیسیتی این داروها را افزایش می دهد.
b) مصرف همزمان این دارو با فوروزماید احتمال نفروتوکسیسیتی دارو را افزایش می دهد.
(c مصرف همزمان این دارو با پروبنسید، دفع کلیوی سفپیم را مهار می کند

 

   نکات قابل توصيه

a) در صورت بروز علائم کولیت سودوممبرانوس دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود.
b) در بیماران با نارسایی کلیوی تعدیل دوز صورت گیرد.

 

   مقدار مصرف
 

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال ماکسی پیم 1 گرم
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
ویال مکسی پیم 2 گرم
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
ویال مکسیپیم 500 میلی گرم
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
ویال اکسی پیم 1 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال اکسی پیم 2 گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال اکسی پیم 500 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ویال سفی مکس 2 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال سفماکس 1 گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال سفی ماکس 500 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
ویال سپی ماکس 1 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال سپی ماکس 500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال سپی ماکس 2 گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
ویال سفپیم لقمان 2 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
ویال سفپیم لقمان 1 گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
ویال سفیپیم لقمان 500 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MAXIPIME Injection,Powder 1g
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
  جهان بهبود
MAXIPIME Injection,Powder 2 g
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
  جهان بهبود
MAXIPIME Injection,Powder 500 mg
BRISTOL MYERS SQUIBB [ ITALY ]
  جهان بهبود
EXIPIME 1G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
EXIPIME 2G VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
EXIPIME 500MG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
CEFEMAX 2G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFEMAX 1G VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEFEMAX 500MG VIAL
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CEPIMAX® 1G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEPIMAX® 500MG VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEPIMAX® 2G VIAL
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
CEFEPIME LOGHMAN 2G VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CEFEPIME LOGHMAN 1G VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
CEFEPIME LOGHMAN 500MG VIAL
داروسازی لقمان [ IRAN ]