نام علمی دارو (ژنریک): Clotrimazole
گروه دارویی: Antifungals
داروهای ضد قارچ
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی ایران ناژو داروسازی تهران دارو داروسازی رها داروسازی عماد درمان پارس
داروسازی بهسا داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو داروسازی فارماشیمی
داروسازی بهوزان داروسازی جابربن حیان داروسازی عبیدی داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی پارس دارو      
   

 

   موارد مصرف

کلوتریمازول در درمان کاندیدیاز ناشی از کاندیدا آلبیکنس وسایر گونه های کاندیدا، کچلی بدن و ران و پا ناشی از تریکوفیتون روبروم ، تریکوفیتون منتاگروفیس، اپیدرموفیتون فلوکوزوم ومیکروسپوروم کانیس، تیناورسیکالر ( ناشی از پیتی روسپوروم ) اریپکولار( مالاسزیا فورفور) و در درمان عفونت قارچی اطراف ناخن و کچلی ریش و سر مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

کلوتریمازول با مهار ساخت ارگوسترول آسیب رساندن به غشاء سلولی قارچ و تغییر در نفوذ پذیری آن، باعث خروج عناصر ضروری داخل سلولی می گردد.

 

  فارماکوکينتيک

جذب سیستمیک این دارو بعد از مصرف پوستی کم است ولی بعد از مصرف از راه مهبل به میزان 10-3 درصد جذب می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

از تماس دارو با چشم خودداری شود.

 

   عوارض جانبي
 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر نخی و یا استفاده از کاندوم در هنگام مقاربت به درمان کمک می کند.
2- در صورت مصرف دارو برای درمان کاندیدیاز، از به کار بردن پانسمان بسته در موضع خودداری شود.
3- در صورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمینان از عدم وجود سایر پاتوژن ها، دوره درمان ممکن است مجدداً تکرار شود.

 

   مقدار مصرف

موضعی – روزی 2بار صبح و عصر از محلول یا کرم بر موضع مالیده شود.
قرص واژینال – در بیماران غیر باردار 200mg/day ترجیحاً قبل از خواب به مدت 3 روز یا 100mg/day به مدت 7 روز استعمال می گردد.
کرم واژینال – مقدار 50mg/day (یک اپلیکاتور از کرم یک در صد ) ترجیحاً قبل از خواب به مدت 14-6 روز استعمال می شود.

 

   اشکال دارویی

Topical Cream : 1%
Topical Solution :1%
Vaginal Cream : 1%
Vaginal Tablet : 100 mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم کلوتریمازول-ناژو 1% 15 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
کرم واژینال کلو-ژین 2% 50 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
شیاف واژینال کلو-جین 100 میلی گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-ناژو 1% 50 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
محلول کلوتریمازول-ناژو 1% 20 میلی لیتر
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]
   
لوسیون کلوتریمازول-بهسا 1% 20 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 1% 50 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
کرم کلوتریمازول-بهسا 1% 15 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-بهسا 2% 20 گرم
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 20 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 2% 50 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
کرم موضعی کلوتریمازول-بهوزان 1%
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-بهوزان 1% 50 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
محلول کلوتریمازول-بهوزان 1%
داروسازی بهوزان [ ایران ]
   
محلول کانازول 1% 20 میلی لیتر
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
کرم واژینال کانازول 2% 20 گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
قرص واژینال کانازول 500 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
قرص واژینال کلوتریمازول پارس دارو 100 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
کرم موضعی کلوتریمازول تهران دارو 1% 15 گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص واژینال کلوتریمازول تی سی 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
کرم موضعی کلومازول 1% 15 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
کرم واژینال کلومازول 1% 50 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص واژینال کلوتیزول 100 میلی گرم
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول رها 2%
داروسازی رها [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول رها 1% 50 گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
کرم موضعی کاندیزول 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
کرم واژینال کاندیزول 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
کرم کلوتریمازول-عبیدی 1% 15 گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-عماد 1% 50 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
   
کرم موضعی کلوتریمازول-عماد 1% 15 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
   
کرم موضعی کلوتریمازول-فارما 1% 15 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 2% 20 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول-فارما 1% 50 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 1% 50 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
کرم موضعی کلوتریمازول مدیفارم 1% 15 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
محلول موضعی کلوتریمازول-مدیفارم 1%
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
کرم واژینال کلوتریمازول مدیفارم 2% 20 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 15G CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
CLO-GYN 2% 50G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
CLO-GYN 100MG VAG SUPP
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 50G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-NAJO 1% 20ML SOLUTION
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 20ML LOTION
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 50G VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 1% 15G CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHSA 2% 20G VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 20G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 2% 50G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% TOP CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% 50G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-BEHVAZAN 1% SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]
   
CANAZOLE 1% 20ML SOLUTION
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
CANAZOLE 2% 20G VAG CREAM
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
CANAZOLE 500MG VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE PARSDAROU 100MG VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE TEHRAN DAROU 1% 15G TOP CREAM
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE TC 100MG VAG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CLOMAZOLE 1% 15G TOP CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CLOMAZOLE 1% 50G VAG CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
CLOTIZOL 100MG VAG TAB
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE RAHA 2% VAG CREAM
داروسازی رها [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE RAHA 1% VAG 50G CREAM
داروسازی رها [ IRAN ]
   
CANDIZOL 1% TOP CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
CANDIZOL 1% VAG CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-ABIDI 1% 15G CREAM
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 50G VAG CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-EMAD 1% 15G TOP CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 15G TOP CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 2% 20G VAG CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-PHARMA 1% 50G VAG CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% VAG 50G CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 1% 15G TOP CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE-MEDIPHARM 1% TOP SOL
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CLOTRIMAZOLE MEDIPHARM 2% 20G VAG CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]