نام علمی دارو (ژنریک): Montelukast
گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
MERCK SHARP & DOHME داروسازی پور سینا داروسازی جالینوس داروسازی سبحان دارو
دارو پخش – کارخانه داروسازی تسنیم داروسازی درسا دارو داروسازی سها
داروسازی آوه سینا داروسازی تهران دارو داروسازی زهراوی داروسازی عبیدی
داروسازی ابوریحان داروسازی تولید دارو    
   

 

   موارد مصرف

مونتلوکاست یک آنتاگونسیت انتخابی گیرنده لوکوترین با عملکرد و کاربردهای مشابه با زافیرلوکاست است اگر چه گزارش شده است که طول مدت فعالیت آن طولانی تر است و به صورت نمک های سدیم تجویز می شود ولی دوزها بر اساس پایه بیان می شوند به طوری که mg10/37 مونتلوکاست سدیم تقریباً معادل با 10 میلی گرم مونتلوکاست می باشد. در درمان آسم مزمن مونتلوکاست سدیم با دوزهای معادل 10 میلی گرم مونتلوکاست و یکبار در روز داده می شود و مصرف ان باید در بعدازظهرها صورت گیرد. در مورد بچه های 6 سال تمام تا 14 سال می توان دوز معادل با 5 میلی گرم مونتلوکاست تجویز کرد و در کودکان 6 ماهه تا 5 ساله دوز معادل با 4 میلی گرم. نکته این که نباید از آن در درمان حملات حاد آسم استفاده کرد. در برخورد با رینیت آلرژیک فصلی دوزهای مشابه با آسم در بالغین و کودکان 2سال به بالا تجویز می شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

اوج غلظت پالاسمایی مونتلوکاست 2 تا 4 ساعت بعد از تجویز خوراکی حاصل می شود. زیست دستیابی متوسط 64% می باشد. مونتلوکاست بیش از 99% به پروتین های پلاسما متصل می شود و به طور وسیع در کبد توسط سیتوکروم 450p- و ایزوآنزیم های 4A3CYP، 6A2CYP و 9C2CYP متابولیزه می شود و عمدتاً از طریق مدفوع و از راه صفرا دفع می گردد. در بیماران مبتلا به اختلالات ملایم تا متوسط کبدی متابولیسم کاهش می یابد و نیمه عمرحذف دارو طولانی تر می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

همانند آنچه در مورد Zafirlukast گفته شد.

 

   تداخل دارویی

تولیدکنندگان توصیه می کنند هنگام تجویز همزمان تحریک کننده های قوی آنزیم کبدی مثل فنی توئین، فنوباربیتال یا ریفامپین با مونتلوکاست، مانیتور کردن بالینی صورت پذیرد.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ساشه گرانول سینگولیر پدیاتریک 4میلی گرم/ساشه
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
قرص جویدنی سینگولر 5 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
قرص سینگولیر 10 میلی گرم
MERCK SHARP & DOHME [ بریتانیا ]
  کوبل دارو
قرص جویدنی مونته لوکاست دی پی 5 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص مونته لوکاست-اوه سینا 10 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
   
قرص جویدنی مونتکس 5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص مونتکس 10 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص مونه لوکاست پورسینا 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص آسمورال 10
داروسازی تسنیم [ ایران ]
   
قرص جویدنی لوکاستد 5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص مونته لوکاستد 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص مونته لوکاست تی.دی 10 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص مونته لوکاست جالینوس 10 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص جویدنی مونته لوکاست درسادارو 5 میلی گرم
داروسازی درسا دارو [ ایران ]
   
قرص مونته لوکاست زهراوی 10 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص جویدنی ملوکاست 5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص ملوکاست 10 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص مونته لوکاست-سها چهارباغ 10 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص ایروکاست 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص جویدنی ایروکاست 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SINGULAIR PEDIATRIC Granule 4 mg/Sachet
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
SINGULAIR Tablet 5 mg,Chewable
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
SINGULAIR Tablet 10 mg
MERCK SHARP & DOHME [ UK ]
  کوبل دارو
MONTELUKAST DP 5MG CHEWABLE TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
MONTELUKAST-AVECINA 10MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
   
MONTEX 5MG CHEWABLE TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
MONTEX 10MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
Montelukast PURSINA 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ASMORAL 10
داروسازی تسنیم [ IRAN ]
   
LUKASTED 5MG CHEWABLE TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
LUKASTED 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
MONTELUKAST T.D 10MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
MONTELUKAST JALINOUS 10MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
MONTELUKAST DORSADAROU 5MG CHEWABLE TAB
داروسازی درسا دارو [ IRAN ]
   
MONTELUKAST ZAHRAVI 10MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
MELUKAST 5MG CHEWABLE TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
MELUKAST 10MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
MONTELUKAST-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
AIROKAST 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
AIROKAST 5MG CHEWABLE TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]