اطلاعات دارو پروپرانولول  Propranolol در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پروپرانولول Propranolol

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی تهران دارو داروسازی حکیم داروسازی عبیدی داروسازی مهر دارو
داروسازی تولید دارو داروسازی روز دارو    
   

 

   موارد مصرف

پروپرانولول در درمان آنژين صدري مزمن، پيشگيري و درمان آريتمي قلبي، كنترل قلبي، كنترل زيادي فشار خون، درمان كارديوميوپاتي هيپرتروفيك و پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد، در درمان كمكي فئوكروموسيتوم و پيشگيري از سردردهاي عروقي مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

حدود 90 درصد دارو از مجراي گوارش جذب مي‌شود. پيوند دارو به پروتئين‌هاي پلاسما خيلي زياد است. متابوليسم دارو كبدي بوده نيمه‌عمر آن 5-3 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر 5/1-1 ساعت است. دفع دارو كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشكار قلب، بلوك درجه دو يا سه دهليزي-بطني، برادي كاردي سينوسي و كاهش فشار خون سيستوليك به كمتر از 100 ميلي‌متر جيوه(براي پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- مصرف اين دارو درموارد زير بايد با احتياط فراوان صورت گيرد:
سابقه آلرژي، آسم نايژه‌اي، آمفيزيم يا برونشيت غير آلرژيك، نارسيايي احتقاني قلب، ديابت، پركاري تيروئيد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.
2- مقدار مصرف اين دارو در سالمندان بايد بر اساس پاسخ بيمار تعيين شود. زيرا از يك طرف به علت كاهش حساسيت اين بيماران به اثر دارو ممكن است افزايش مقدار مصرف لازم باشد و از طرف ديگر به علت كاهش توانايي متابوليسم و دفع دارو، كاهش مقدار مصرف ممكن است ضرورت يابد.
3- در بيماران مبتلا به عيب كار كبد، مقادير مصرف اين دارو بايد كاهش يابد.
4- در صورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود.
5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني با اين دارو قطع مصرف آن ضرورت پيدا كند، بايد مصرف اين دارو به تدريج و حداقل طي سه روز تا دو هفته قطع شود. در طول اين مدت، بيمار بايد از فعاليت‌هاي شديد بدني پرهيز كند تا خطر بروز انفاركتوس ميوكارد يا آريتمي به حداقل برسد. اگر پس از قطع مصرف دارو، علايم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرف دارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود ولي به دنبال بهبود بيمار، آن را با احتياط قطع كرد.
6- در طول مصرف اين دارو، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه‌گيري فشار خون و ثبت نوار قلبي و اندازه‌گيري ضربان قلب ضروري است.

 

   عوارض جانبي

برادي كاردي، نارسايي قلب، اسپاسم برونش، انقباض عروق محيطي، اختلالات گوارشي، خستگي اشكال در به خواب رفتن، بثورات جلدي، اشكال درتنفس يا خس خس كردن، سردي دست‌ها و پاها، اغتشاش شعور به خصوص در سالمندان، توهم، افسردگي رواني، ورم مچ و ساق پا، ضربان آهسته و غير عادي قلب، يبوست، اضطراب يا نگراني، كاهش توانايي جنسي، اسهال، خواب‌آلودگي خفيف، سردرد، بي‌حسي يا گزگز كردن انگشتان دست و پا و خستگي يا ضعف غير عادي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مقدار مصرف انسولين و داروهاي خوراكي پايين‌آورنده قند خون، هنگام مصرف همزمان با اين دارو بايد تنظيم گردد تا از كاهش بيش از حد قند خون جلوگيري شود. در صورت مصرف همزمان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا-آدرنرژيك با داروهاي مسدودكننده كانال‌هاي كلسيمي يا كلونيدين، اثرات كاهش فشار خون ممكن است تشديد شود. مصرف همزمان داروهاي مهاركننده و مونوآمين اكسيداز با اين دارو(مانند فورازوليدون و پروكاربازين) به علت امکان افزايش شديد فشار خون، توصيه نمي‌شود. در صورت مصرف همزمان اين دارو با آمين‌هاي مقلد سمپاتيك كه داراي فعاليت بتا-آدرنرژيك هستند، ممكن است اثرات هر دو دسته دارو كاهش يابند. گزانتين‌ها در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شوند. همچنين، كليرانس تئوفيلين افزايش مي‌يابد.

 

   نکات قابل توصيه

1- هيچ يك از نوبت‌هاي مصرف اين دارو نبايد فراموش شود،‌ به خصوص اگر روزی يك بار مصرف مي‌شود.
2- اين دارو، زيادي فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. مصرف اين دارو ممكن است تا پايان عمر ضروري باشد.
3- مصرف دارو، حتي در صورت احساس بهبودي، بايد ادامه يابد.
4- اگر يك نوبت دارو فراموش شود، به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود. ولي اگر تا زمان مصرف نوبت بعدي 4 ساعت باقميانده باشد، از مصرف آن نوبت بايد خودداري شده و مقدار مصرف بعدي نيز دوبرابر نگردد.
5- در بيماران مبتلا به ديابت، با مصرف اين دارو علائم كمي قند خون ممكن است پوشانده شود يا غلظت قند خون افزايش يابد يا كاهش قند خون طولاني شود.
6- از مصرف ساير داروها، به ويژه داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خودداري گردد.
7- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.
8- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب‌آلودگي و منگي، هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

 

   مقدار مصرف

خوراكي(قرص معمولي)
بزرگسالان: در درمان آنژين صدري، mg/day320-80 در 4-2 مقدار منقسم، به عنوان ضد آريتمي 30-10 ميلي‌گرم 4-3 بار در روز (كه بر حسب نياز و تحمل بيمار تنظيم مي‌شود)، به عنوان كاهنده فشار خون، 40 ميلي‌گرم دو بار در روز (كه معمولاً بر حسب نياز و تحمل بيمار به تدريج افزايش مي‌يابد) تا حداكثر mg/day 640 مصرف مي‌شود. به عنوان درمان كمكي كارديوميوپاتي هيپرتروفيك 40-20 ميلي‌گرم 4-3 بار در روز مصرف مي‌شود كه بر حسب نياز و تحمل بيمار تنظيم مي‌گردد. در انفاركتوس ميوكارد mg/day 240-180 در مقادير منقسم مصرف مي‌شود. به عنوان درمان كمكي در فئوكروموسيتوم 20 ميلي‌گرم سه بار در روز تا 40 ميلي‌گرم 4-3 بار در روز به مدت سه روز قبل از عمل جراحي تجويز مي‌شود. در درمان سردردهاي عروقي ابتدا 20 ميلي‌گرم چهار بار در روز مصرف مي‌شود كه سپس مقدار دارو بر حسب نياز و تحمل بيمار به تدريج تا حداكثر mg/day 240 در صورت نياز افزايش مي‌يابد.
كودكان: به عنوان ضدآريتمي و كاهنده فشار خون، mg/day 1-0/5 در 4-3 مقدار منقسم مصرف مي‌شود. مقدار دارو بر حسب نياز جهت درمان زيادي فشار خون و پيشگيري از تاكي كاردي فوق بطني تنظيم مي‌شود.
خوراكي(قرص پيوسته رهش)
بزرگسالان: در درمان زياد فشار خون، mg/day 80 در يك نوبت كه به تدريج تا mg/day160 در يك نوبت افزايش مي‌يابد. در درمان آنژين صدري mg/day 80 در يك نوبت كه در فواصل 7-3 روز بر حسب نياز تا حد اكثر mg/day 320 افزايش مي‌يابد. در درمان سردردهاي عروقي، mg/day 80 در يك نوبت مصرف مي‌شود كه مي‌تواند تا حداكثر mg/day 240 بر حسب نياز به تدريج افزايش يابد.
تزريقي:
بزرگسالان: به عنوان ضدآريتمي 3-1 ميلي‌گرم با سرعت حداكثر mg/min 1 از راه وريدي تزريق مي‌شود. در صورت نياز، پس از دو دقيقه و سپس از چهار ساعت مجدداً همين مقدار تزريق مي‌گردد.
كودكان: از راه تزريق وريدي آهسته mg/kg 0/1-0/01 (تا حداكثر يك ميلي‌گرم در هر روز) مصرف مي‌شود كه هر 8-6 ساعت در صورت نياز تكراري مي‌گردد.

 

   اشکال دارویی

Injection: 1 mg/ml
Scored Film Coated Tablet: 40mg, 80mg Film Coated Tablet: 10mg
Sustained Release Tablet: 80mg, 160mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص پروپراتد 40 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص پروپراتد 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص پروپراتد 20 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص پرانول 20 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
آمپول پرانول 1 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص پرانول 10 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص پرانول 40 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول-حکیم 40 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول-حکیم 20 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول-حکیم 10 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول روز دارو 10 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص روز-پروپرانولول 80 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول روز دارو 40 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول روز دارو 20 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول-عبیدی 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول-عبیدی 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول ام دی 10 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
قرص پروپرانولول ام دی 40 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PROPRATED 40MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
PROPRATED 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
PROPRATED 20MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
PRANOL 20MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
PRANOL 1MG/1ML AMP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
PRANOL 10MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
PRANOL 40MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL-HAKIM 40MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL-HAKIM 10MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL RUZDAROU 10MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
RUZ-PROPRANOLOL 80MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL RUZDAROU 40MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL RUZDAROU 20MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL-ABIDI 20MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL-ABIDI® 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL MD 10MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
PROPRANOLOL MD 40MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]