اطلاعات دارو آميل نيتريت  Amyl Nitrite در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو آميل نيتريت Amyl Nitrite

گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

آميل نيتريت برای درمان حملات حاد آنژین صدری به کار می رود . ولی به دلیل وجود داروهایی با سمیت کمترمانند نیترات ها کمتر مورد استفاده می گیرد . این تر کیب عموماً در درمان مسمومیت با سیانید مصرف می شود.این دارو همچنین به عنوان داروی کمک تشخیصی در بررسی عملکرد ذخیره ای قلب استفاده می شود .

 

   مکانیسم اثر

به نظر می رسد که اثر ضد آانژین آمیل نیتریت در نتیجه کاهش فشار شریانی سیستمیک و ریوی باشد و کاهش برونده قلبی به دنبال مصرف آمیل نیتریت، ناشی از گشاد شدن عروق محیطی می باشد. به عنوان پاد زهر مسمو میت با سیانید،آمیل نیتریت موجب تشکیل متهموگلوبینمی می گردد. این ماده با سیانید تر کیب شه و تبد یل به تر کیب غیر رسمی سیانومتهموگلوبین می شود.

 

  فارماکوکينتيک

اثر آن طی 30 ثانیه شروع شده و 5-3 دقیقه ادامه خواهد داشت. متابولیسم آن کبدی است وتقریبا %33 آن از راه کلیه ها دفع می گردد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- در بیماران سالخورده ،احتمال بروز کمی فشار خون در حالت ایستاده بیشتر است .
2- در کم خونی شد ید، خو نریزی مغزی و ضربات وارده به سر، پر کاری تیروئید و انفارکتوس اخیر میو کارد با احتیاط مصرف گردد.

 

   عوارض جانبي

عوارض شایع سر گیجه، و منگی هنگام بر خاستن از حالت خوابیده و یا نشسته، بر افروختگی صورت و گردن، سردرد خفیف، تهوع یا استفراغ، نبض سریع و بی قراری می باشد.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان با داروهای پایین آورنده فشار خون و سایر داروهای گشاد کننده عروق اثرآن را تشدید می کند. اثرات آنتی هیستامین و نوراپی نفرین و استیل کوین در مصرف همزمان با آمیل نیتریت کاهش می یابد .اروهای مقلد سمپاتیک اثر آمیل نیتریت را کم می کنند.

 

   نکات قابل توصيه

1- بیمار باید آمپول را در میان دستمالی شکسته 6-1 بارآن را استنشاق کند و سپس در حالت نشسته و خوابیده قرار گیرد .
2- این دارو قابل اشتعال است.

 

   مقدار مصرف

به عنوان ضد آنژین، مقدار0/3 میلی لیتر (یک آمپول)استنشاق می شود و می توان آن را هر 3 -5 دقیقه تکرار کرد به عنوان پاد زهر مسمو میت با سیانید در صورت لزوم هر 5 دقیقه به مدت 60-30ثانیه تا زمان به هوش آمدن استنشاق می شود و سپس فاصله مقادیر مصرف را طو لانی کرده و تا 24 ساعت مصرف دارو ادامه می یابد.

 

   اشکال دارویی

Ampules for inhalation