اطلاعات دارو کلیسم دی سدیم ادتا  Calcium Disodium Edetate در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو کلیسم دی سدیم ادتا Calcium Disodium Edetate

گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

این دارو در درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات سنگین و همچنین در آنسافالوپاتی ناشی از ان استفاده می گردد.

 

   مکانیسم اثر

فلزات سنگین مانند مانند سرب ، بسهولت جانشین کلسیم موجود در این دارو شده و در نتیجه کمپلکس پایداری تشکیل می شود که از طریق ادرار دفع می گردد .

 

  فارماکوکينتيک

از راه تزریقی بخوبی جذب می گردد نیمه عمر دفع دارو حدود 60-20 دقیقه است و از راه کلیه ها دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف

دارو در بی ادراری و کم ادراری نباید مصرف می شود.

 

   هشدارها

به دلیل عوارض سمی و کشنده ان از انفوزیون سریع داخل وریدی خوداری گردد وحتی الامکان به صورت عضلانی استفاده شود.

 

   عوارض جانبي

%15احتمال نکروز لوله های کلیوی به خصوص در کم ادراری وجود دارد.

 

 
   مقدار مصرف

یک گرم دارو از با 500-250 میلی لیتر محلول کلرور سدیم تزریقی یا محلول د کستروز 5% رقیق می شود.
بزر گسالان : در بزرگسالان بدون علایم بالینی این محلول در مد ت حداقل یک ساعت دو بار در روز و به مدت 5 روز انفوزیون وریدی می شود و سپس در مان به مدت دو روز قطع می گردد و در صورت لزوم پس از ان به مدت 5 روز از سر گرفته می شود. در افراد با مسمو میت متو سط یا بدون علامت نباید بیشتر از سر گرفته می شود . در افراد مسمو میت متوسط یا بدون علامت نباید بیشتر از mg/kg/day50 مصرف می گردد. تجویز عضلانی دارو نباید از 35mg/kgدوبار در روز (مقدار کل 75mg/kg/day)تجاوز کند.
کودکان: همبن مقدار مصرف روزانه باید در فواصل 12-8 ساعته تجویز گردد و درمان برای 5-3 روز ادامه یابد. دومین دوره درمان پس از یک دوره استراحت چهار روز یا بیشتر شروع می شود.

 
   اشکال دارویی

Injection:50mg/ml