اطلاعات دارو دی سدیم ادتا  Disodium Edetate در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو دی سدیم ادتا Disodium Edetate

گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

این دارو در درمان اضطراری زیادی کلسیم خون ، کنترل اریتمی بطنی ناشی از مسمومیت د یژیتال به کار می رود .

 

   مکانیسم اثر

این دارو با بسیاری از کاتیون های 2و3ظرفیتی تشکیل کمپلس می دهد اما بیشترین تمایل را به کلسیم دارد.

 

  فارماکوکينتيک

نیمه عمر دفع دارو در حدود یک ساعت است و از راه کلیه ها دفع می گردد.

 

   موارد منع مصرف

در بی ادراری و بیماری تصلب شرایین نباید مصرف شود .

 

   هشدارها

1- مصرف این دارو تنها در موارد شدید بیماری تو صیه می شود.
2- انفوزیون سریع دارو باعث سقوط ناگهانی غلظت کلسیم و مرگ می گردد.
3- در افراد مبتلا به کمی پتا سیم خون باید با احتیاط مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

احتمال نکروز لوله های کلیوی به خصوص در کم ادراری وجود دارد .

 

 
   مقدار مصرف

بزرگسالان : مقدار50mg/kg/day حداکثر3g/day مصرف می شود. مقدار مصرف طی 3 ساعت یا بیشتر آهسته انفوزیون می شود.
کودکان: مقدار40 mg/kg/day تا حداکثر 70mg/kg/day مصرف می شود که باید با غلظت کمتر 3% در مدت 3 سا عت و یا بیشتر انفوزیون شود.

 
   اشکال دارویی

Injection: 150mg/ml.