اطلاعات دارو فلودروکورتیزن  Fludrocortisone در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو فلودروکورتیزن Fludrocortisone

گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی ابوریحان      
   

 

   موارد مصرف
اين دارو يك ميزالوكورتيكوئيد است كه در درمان نارسايي غده فوق كليه مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
آدرنوكورتيكوئيدها با عبور از غشاء سلولي با گيرنده هاي اختصاصي كمپلكس تشكيل داده و با تحريك رونويسي mRNA باعث ساخت پروتئين ها مي شوند كه مسئول بروز اثرات فيزيولوژيك آنها است. 

 

  فارماکوکينتيک
متابوليسم دارو كبدي و كليوي است و به صورت متابوليت از طريق كليه دفع مي شود. نيمه عمر دارو 30 دقيقه و طول اثر آن كوتاه مدت است. 

 

 
   عوارض جانبي
سرگيجه، سردرد شديد، زيادي فشار خون، تورم پاها و ضعف غير عادي از عوارض جانبي دارو هستند. 
 
   تداخل دارویی
مصرف همزمان دارو با آمفوتريسين Bيا استازولاميد ممكن است باعث كمي شديد پتاسيم خون گردد. باعث بروز آريتمي قلبي شود مصرف همزمان فلودروكورتيزون با داروهاي مدر يا مكمل پتاسيم ممكن است باعث تغييرات شديد پتاسيم خون شود. 
 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف
در درمان نارسايي غده فوق كليه مقدار mg/day 0/1 همراه با گلوكورتيكوئيد مصرف مي شود. در صورت بروز زيادي فشار خون مقدار مصرف بايد mg/day 0/05 كاهش يابد. در سندرم آدرنوژنيتال mg/day0/2-0/1 در درمان كمي ايديوپاتيك فشار خون در حالت ايستاده mg/day 0/2-0/05 مصرف مي شود. 
 
   اشکال دارویی
Tablet: 0.1 mg 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص فلودروکورتیزون-ا آر 0.1 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FLUDROCORTISONE-AR 0.1MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]