اطلاعات دارو بي كربنات سديم  Sodium Bicarbonate در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو بي كربنات سديم Sodium Bicarbonate

گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی ثامن      
   

 

   موارد مصرف
بي كربنات سديم براي كاهش خطرات اسيدوز متابوليك در بيماري شديد كليوي، بي كفايتي عروق ناشي از شوك يا دهيدراسيون شديد، ايست قلبي و اسيدوز لاكتيك اوليه شديد، به عنوان داروي كمكي در اسهال هاي شديد(كه مقدار زيادي بي كربنات از دست رفته است)، در درمان مسموميت با داروها از جمله باربي توراتها يا ساليسيلاتها و همچنين به عنوان قليايي كننده ادرار براي افزايش حلاليت سولفوناميدها و پيشگيري از تشكيل كريستال و آسيب احتمالي كليوي مصرف مي شود. بي كربنات سديم، براي كنترل زيادي پتاسيم خون در موارد اضطراري مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
بي كربنات سديم غلظت بي كربنات پلاسما را افزايش داده، زيادي يون هيدروژن را بافره مي نمايد و pH خون را افزايش مي دهدو در نتيجه تظاهرات باليني اسيدوز را برطرف مي كند. به عنوان قليايي كننده ادرار، اين دارو دفع يونهاي بي كربنات آزاد را افزايش داده و بنابراين pH ادرار را بالا مي برد. 

 

  فارماکوکينتيک
دفع اين دارو كليوي است . دي اكسيد كربن ايجاد شده ناشي از دارو توسط ريه ها دفع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
اين دارو در آلكالوز متابوليك يا تنفسي، كاهش يون كلرور ناشي از استفراغ يا تخليه مداوم دستگاه گوارش و كمي كلسيم خون نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. اين دارو در موارد زير بايد با احتياط مصرف شود:
بي ادراري يا كم ادراري، حالات مرضي احتباس سديم همراه با خيز( مانند سيروز كبدي، نارسايي احتقاني قلب، عيب كار كليه و توكسمي آبستني) و زيادي فشار خون.
2. از آنجا كه اسيد متابوليك با تخليه سديم همراه است، بهتر است ابتدا با انفوزيون وريدي كلرور سديم ايزوتونيك، كاهش سديم خون را جبران نمود، مشروط بر اين كه كليه ها تحت تأثير قرار نگرفته و اسيدوز نيز آنقدر شديد نباشد كه سبب بروز عيب كار كليه شود. در چنين شرايطي، استفاده از محلول ايزوتونيك كلرور سديم به تنهايي مي تواند مؤثر باشد و سبب برقراري مجدد توانايي كليه براي ايجاد بيكربنات شود.
3. در اسيدوز كليوي يا اسيدوز متابوليك شديد(به عنوان مثال در حالتي كه pH خون كمتر از 1/7 است)، محلول بي كربنات سديم همراه با كلرور سديم انفوزيون مي شود.
4. درمان دراز مدت با بي كربنات سديم توصيه نمي شود، زيرا خطر بروز آلكالوز متابوليك يا افزايش بيش از حد سديم وجود دارد.
5. مصرف مقادير بيش از حد ممكن است موجب بروز كمي پتاسيم خون شود و بيمار را در معرض خطر آريتمي قلبي قرار دهد.
6. تزريق سريع دارو، ممكن است موجب بروز آلكالوز شديد و احتمالاً تحريك پذيري زياد يا تتاني شود. 

 

 
   تداخل دارویی
مصرف همزمان بيكربنات سديم با متنامين، به علت قليايي شدن ادرار ناشي از بيكربنات سديم ممكن است اثربخشي متنامين را با مهار تبديل اين دارو به فرمالدئيد كاهش دهد. 
 
   نکات قابل توصيه
1. از آب مقطر استريل براي تزريق، محلول تزريقي كلرور سديم يا محلول تزريقي دكستروز 5% مي توان براي رقيق نمودن محلول بي كربنات سديم استفاده نمود.
2. محلول بيكربنات سديم را مي توان از راه وريدي يا پس از رقيق كردن تا حد ايزوتونيك (5/1 درصد) از راه زيرجلدي، تزريق نمود. غلظت مناسب براي تزريق وريدي بر حسب نياز و وضعيت باليني بيمار، از 5/1 درصد تا 5/7 درصد مي باشد. 
 
   مقدار مصرف
به عنوان قليايي كننده سيستميك در بزرگسالان و كودكان mEq/kg 1 تزريق وريدي مي شود كه در صورت نياز هر 10 دقيقه mEq/kg0/5 مجدداً تزريق مي شود. در مواردي كه درمان اضطراري اسيدوز متابوليك ضروري نباشد، mEq/kg5-2 طي 8-4 ساعت انفوزيون وريدي مي شود. به عنوان قليايي كننده ادرار، mEq/kg 5-2 طي 8-4 ساعت تزريق وريدي مي شود. 
 
   اشکال دارویی
For Infusion:7.5% 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کیسه سدیم بیکربنات ثامن 7.5%
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
کارتریج دیا باکس 700 گرم
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
کیسه سدیم بیکربنات ثامن 8.4% 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM BICARBONATE SAMEN 7.5% 50ML BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
DIA BOX 700G CARTRIGE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM BICARBONATE SAMEN 8.4% 50ML BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]