اطلاعات دارو سرم تزریقی سدیم کلراید  Sodium Chloride INF در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF

گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ACS DOBFAR INFO SA داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران
دارو پخش – کارخانه      
   

 

   موارد مصرف
محلول ايزوتونيك (9/0 درصد كلرور سديم يا محلول نمكي نرمال) به عنوان جانشين شونده در حالاتي كه با از دست رفتن كلرور سديم يا آب بدن همراه است، مصرف مي شود. محلول هيپرتونيك پنج درصد كلرور سديم، در كمي سديم و كلرور خون به علت از دست رفتن الكتروليت ها، رقيق شدن مايعات بدن به علت مصرف بيش از حد آب همچنين در درمان فوري تخليه شديد نمك بدن به كار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
كلرور سديم نمك اصلي در نگهداري فشار اسموتيك مؤثر پلاسما است. 

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
در صورت افزايش، طبيعي بودن و يا حتي كم شدن جزئي غلظت سرمي سديم يا كلرور ، محلول پنج درصد اين دارو نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. در موارد زير، مصرف اين دارو بايد با احتياط صورت گيرد:
نارسايي احتقاني قلب ، بي كفايتي شديد كليه، احتباس سديم همراه با خيز.
2. انفوزيون مقادير بيش از يك ليتراز محلول ايزوتونيك، ممكن است غلظت سرمي سديم و كلرور را بيش از حد طبيعي افزايش دهد و منجر به بروز زيادي سديم خون شود. همچنين مي تواند باعث از دست رفتن يون هاي بي كربنات و در نتيجه بروز اسيدوز گردد.
3. تجويز محلول ايزوتونيك، هنگام جراحي يا بلافاصله پس از آن ممكن است باعث احتباس مقادير بيش از حد سديم شود.
4. تزريق محلول هاي وريدي مي تواند سبب افزايش بار مايع يا مواد موجود درمحلول و در نتيجه رقيق شدن الكتروليت هاي سرم، افزايش بيش از حد آب بدن، حالات مرضي همراه با احتقان يا خيز ريوي شود. 

 

   عوارض جانبي
تب، عفونت در محل تزريق، ترومبوز وريدي يا التهاب وريد در محل تزريق، زيادي سديم يا كلرور خون، نشت محلول تزريقي به بافت هاي اطراف رگ و زيادي حجم خون با تزريق اين دارو گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
1. ارزيابي باليني و انجام آزمون هاي آزمايشگاهي به طور منظم براي پيگيري تغييرات در تعادل مايع بدن، غلظت الكتروليت ها و تعادل اسيد-باز ضروري است.
2. محلول انفوزيون پنج درصد بايد به آرامي و با احتياط تزريق شود تا از بروز خيز ريوي جلوگيري شود. 

 

   مقدار مصرف
مقدار مصرف معمول براي بزرگسالان از محلول 9/0 درصد براي جبران كمبود الكتروليت ها مقدارlit/day 1 يا بر حسب نياز بيمار، مي باشد. براي استفاده از محلول پنج درصد، ابتدا مقدار سديم از دست رفته را بايد محاسبه و پس از آن نصف مقدار محاسبه شده را طي 8 ساعت تجويز نمود. سرعت تجويز نبايد از ml/hr100 تجاوز كند. درمان تا زماني كه غلظت سديم سرم به mq/kg 130 برسد يا علائم عصبي بهبود يابد، ادامه داده مي شود. 

 

   اشکال دارویی
For Injection: 0.45%
For Injection: 0.9%
For Injection: 5% 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
دارویی یافت نشد
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,250 ml
ACS DOBFAR INFO SA [ SWITZERLAD ]
  داروسازی دانا
SODIUM CHLORIDE Injection,Solution 0.9%,100 ml
ACS DOBFAR INFO SA [ SWITZERLAD ]
  داروسازی دانا
SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 1L INF
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE DAROU PAKSH 0.45% 500ML INF
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 0.5L INF P-BOTTLE
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 1L INF P-BOTTLE
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 10ML P-AMP
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% SAMEN 100ML INF RECONS.SET
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE SAMEN 0.45% 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 500ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 500ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.9% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 0.5L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]
   
SODIUM CHLORIDE 0.45% IPP 1L INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]