اطلاعات دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو آتراكوريوم بسیلات Atracurium Besilate

گروه دارویی: Neuromuscular Blockers
داروهای مسدود کننده عصب- عضله
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
GSK HOSPIRA داروسازی البرز دارو داروسازی کاسپین تامین
HAMELN داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون  
   

 

   موارد مصرف

آتراكوريوم به عنوان داروي بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنترل بيمار طي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شود. همچنين براي لوله گذاري داخل ناي و جراحي هايي كه نسبتاً طولاني مدت هستند و شل شدن عضلات در آنها ضرورت دارد، به كار مي رود. همچنين در درمان كاهش شدت انقباضات عضلاني ناشي از حملات تشنجي مصرف شده است.

 

   مکانیسم اثر

آتراكوريوم با استيل كولين در اتصال به گيرنده هاي كولينرژيك صفحه محركه انتهايي رقابت و با مهار انتقال عصبي پاسخ صفحه محركه انتهايي به استيل كولين را كاهش مي دهد و باعث فلج عضلات اسكلتي مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

نيمه عمر دفع دارو 20 دقيقه است. زمان رسيدن به حداكثر اثر دارو 10-7/1 دقيقه است. دفع دارو كليوي و صفراوي است. بعد از تزريق دارو در بيهوشي متعادل، 25 درصد پاسخ پرشي عضلات در 45-35 دقيقه و 95 درصد پاسخ در 70-60 دقيقه به حالت عادي بازمي گردد. در بيهوشي متعادل 30 دقيقه و در بيهوشي استنشاقي 40 دقيقه بعد از شروع هوشياري 95 درصد پاسخ عضلاني به حالت عادي مي گردد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. با محلول هاي قليايي(مثل باربيتورات تزريقي) مخلوط نشود چون غير فعال شده و رسوب مي نمايد. همچنين با محلول رينگرلاكتات رقيق نشود چون تخريب دارو سريعتر صورت مي گيرد.
2. در بيماراني كه آزاد شدن هيستامين ممكن است خطرناك باشد، بيماري عصبي- عضلاني، اختلالات شديد الكتروليت يا كارسينوما، مقدار مصرف دارو، به دليل افزايش انسداد عصبي- عضلاني و مشكل در هوشيابي، بايد كاهش يابد. مصرف زياد دارو ممكن است باعث آزاد شدن ناگهاني هيستامين شود.
3. تزريق سريع داخل وريدي و يا مقادير زياد دارو ممكن است باعث آزاد شدن ناگهاني هيستامين شود.
4. مصرف مقادير بيش از حد دارو ممكن است منجر به ضعف مدام تنفسي يا آپنه و كلاپس قلبي عروقي شود. براي به حداقل رساندن خطر مصرف بيش از حد، توصيه مي شود از تحريك كننده اعصاب محيطي، براي پيشگيري پاسخ بيمار به دارو استفاده شود.

 

   عوارض جانبي

كاهش فشار خون، قرمز شدن پوست، گلودرد و لارنگواسپاسم از عوارض جانبي مهم و نسبتاً‌ شايع دارو مي باشند.

 

   تداخل دارویی

دارو با آمينوگليكوزيدها، بي حس كننده هاي موضعي تزريقي، كاپرئومايسين، لينكومايسين، پلي ميكسين ها، پروكائين آميد، كينيدين و ايپوئيدها تداخل دارد.

 

   نکات قابل توصيه

1. دارو از راه وريدي تزريق شود چون از راه عضلاني ممكن است باعث تحريك بافت شود.
2. دارو اثر شناخته شده اي روي هوشياري يا آستانه درد ندارد بنابراين به عنوان داروي كمكي در جراحي، بايد مقدار كافي از داروي بيهوشي در دسترس باشد.
3. در هيپوترمي طول و شدت اثر دارو افزايش مي يابد.
4. دارو نمي تواند مانع براديكاردي ناشي از بيهوش كننده ها يا ضد دردهاي مخدر شود، لذا با مصرف توام آتراكوريوم براديكاردي ممكن است بروز كند. مصرف دارو در بيماران قلبي مبتلا به تاكيكاردي، كم خطر است.
5. مقدار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان با بيهوش كننده هاي عمومي مثل اتر، انفلوران و ايزوفلوران بايد به 50-33 درصد كاهش يابد يا مقدار مصرف آن بايد توسط يك تحريك كننده اعصاب محيطي تعيين شود. ميزان اين كاهش با هالوتان كمتر است.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: ابتدا به صورت وريديmg/kg0/5-0/4 يا در بيماراني كه آزاد شدن هيستامين در آنها خطرناك است mg/kg0/4-0/3 تزريق آهسته و يا در نوبت هاي منقسم در يك دقيقه مصرف مي شود. در بيماراني كه با انفلوران يا ايزوفلوران بيهوش شده اند mg/kg 0/35-0/25 تزريق مي شود. ميزان اين كاهش با هالوتان كمتر است. در مورد بيماراني كه به منظور لوله گذاري داخل ناي تحت بيهوشي متعادل، سوكسينيل كولين دريافت كرده اند، مقدار mg/kg 0/4-0/3 تزريق مي شود. در صورت استفاده از بيهوش كننده قويتر مقدار كمتري دارو مورد نياز است. اثرات سوكسينيل كولين كه با استفاده از يك تحريك كننده اعصاب محيطي اندازه گيري مي شود، قبل از مصرف آتراكوريوم بايد از بين رفته باشد. به عنوان مقدار مصرف مكمل به صورت وريدي mg/kg 0/1-0/8 ، 45-12 دقيقه بعد از مصرف اوليه بكار مي رود. سپس هر 25-15 دقيقه بر حسب نياز و يا انفوزيون وريدي به ميزان mg0/5-0/3(پس از برطرف شدن اثر مصرف وريدي اوليه دارو) بكار مي رود. در بيهوشي متعادلmg/kg/min 0/1-0/009 به كار مي رود تا زماني كه ميزان بلوك عصبي-عضلاني به دست آيد، سپس سرعت انفوزيون بر اساس نياز و پاسخ بيمار تنظيم مي شود. عموماً بيماران به مقادير mg/kg/min 0/1-0/009 به كار مي رود تا زماني كه ميزان بلوك عصبي-عضلاني به دست آيد، سپس سرعت انفوزيون بر اساس نياز و پاسخ بيمار تنظيم مي شود. عموماً بيماران به مقادير mg/kg/min0/002 و يا0/015 mg/kg/min نياز دارند. در بيماراني كه با انفلوران يا ايزوفلوران بيهوش شده اند ميزان انفوزيون به 33/0 كاهش مي يابدو در مواردي كه از هالوتان استفاده شود اين كاهش كمتر است. در باي پس قلبي به دليل هيپرتومي سرعت انفوزيون تا 50 درصد كاهش مي يابد.
كودكان: در كودكان يك ماهه تا دو ساله كه با هالوتان بيهوش شده باشند ابتدا mg/kg0/4-0/3 و در كودكان دو ساله و بالاتر مقدار مصرف مثل بزرگسالان است. دفعات مصرف مقدار نگهدارنده ممكن است بيشتر از بزرگسالان باشد.

 

   اشکال دارویی

Injection:10 mg/ml
Injection : 5 mg/ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
آمپول نیمبکس 2میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
آمپول نیمبکس 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
آمپول تراکریوم 10 میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
GSK [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
آمپول آتراکوریوم-هاملن 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
آمپول سیس آتراکوریوم-هاملن 2میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
  بهبد دارو
آمپول سیس آتراکوریوم-هاملن 2میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
  بهبد دارو
آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر
HOSPIRA [ استرالیا ]
  شفایاب گستر
آمپول آنکور 50میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
آمپول آنکور 25 میلی گرم/2.5میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
آمپول آنسیس 2 میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
ویال آنسیس 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
آمپول سیس-آتروکورال 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
آمپول آتراکورال 25میلی گرم/2.5 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
آمپول آتراکورال 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
آمپول آتراکورین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
آمپول آتراکورین 25 میلی گرم/2.5 میلی لیتر
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
آمپول سیس-آتروکورین 2 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
آمپول سیس آتروکوریوم آی پی دی 10 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
آمپول آتراکوریوم کاسپین 50 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NIMBEX Injection 2 mg/ml,10 ml
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
NIMBEX Injection 2 mg/ml,2.5 ml
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
NIMBEX Injection 2 mg/ml,5 ml
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,5 ml
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
TRACRIUM Injection 10 mg/ml,2.5 ml
GSK [ ITALY ]
  جهان بهبود
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,2.5 ml
HAMELN [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
ATRACURIUM-HAMELN Injection 10 mg/ml,5ml
HAMELN [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
CISATRACURIUM-HAMELN Injection 2 mg/ml, 2.5 ml
HAMELN [ GERMANY ]
  بهبد دارو
CISATRACURIUM-HAMELN Injection 2 mg/ml, 5 ml
HAMELN [ GERMANY ]
  بهبد دارو
ATRACURIUM Injection 10mg/ml,2.5 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
ATRACURIUM Injection 10mg/ml, 5 ml
HOSPIRA [ AUSTRALIA ]
  شفایاب گستر
ANECUR 50MG/5ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ANECUR 25MG/2.5ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ANECIS 2MG/ML 10ML INJ
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ANECIS® 2MG/ML 10ML VIAL
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
CIS-ATRACURAL® 2MG/ML 5ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
ATRACURAL 25MG/2.5ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
ATRACURAL 50MG/5ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
ATRACORIN 50MG/5ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
ATRACORIN 25MG/2.5ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
CIS ATRACORINE® 2MG/ML 5ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
CISATRACURIUM IPD 10MG/5ML 5ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
   
ATRACURIUM CASPIAN 50MG/5ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]