اطلاعات دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide در جدول زیر آمده است.  

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پانکرونیوم بروماید Pancuronium Bromide

گروه دارویی: Neuromuscular Blockers
داروهای مسدود کننده عصب- عضله
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی کاسپین تامین    
   

 

   موارد مصرف

اين دارو به عنوان داروي كمك بيهوشي براي شل كردن عضلات و تسهيل كنترل بيمارطي تنفس مصنوعي مكانيكي مصرف مي شود. همچنين براي لوله گذاري داخل ناي و جراحي هايي كه نسبتاً طولاني مدت هستند و شل شدن عضلات در آنها ضرورت دارد و كاهش شدت انقباضات عضلاني ناشي از حملات تشنجي مصرف شده است.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو با استيل كولن در اتصال به گيرنده هاي كلينرژيك صفحه محركه انتهايي رقابت و با مهار انتقال عصبي، پاسخ صفحه محركه انتهايي به استيل كولين را كاهش مي دهد و باعث فلج عضلات اسكلتي مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

متابوليسم دارو كبدي (مقادير جزيي) است. نيمه عمر دفع دارو 116-114 دقيقه است. زمان رسيدن به حداكثر غلظت 5/4-3 دقيقه و بسته به مقدار مصرف است. دفع دارو كليوي(80درصد) و صفراوي(10 درصد)است. بعد از تزريق دارو 90 درصد پاسخ پرشي عضلات در كمتر از 60 دقيقه به حالت عادي باز مي گردد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. به دليل اثر واگوليتيك، خطر برادي كاردي يا كاهش فشار خون ناشي از داروهاي مخدر كاهش مي يابد اما در بعضي بيماران خطر بروز تاكيكاردي يا افزايش فشار خون، بيشتر مي شود. تاكيكاردي با اين دارو شايع تر از ساير داروهاي مسدد عصبي-عضلاني است.
2. در عيب كار كبد و كليه ممكن است اثر دارو طولاني تر شود.
3. مصرف مقادير بيش از حد ممكن است منجر به ضعف مداوم تنفسي يا آپنه و كلاپسي قلبي شود. براي به حداقل رساندن خطر مصرف بيش از حد، توصيه مي شود از يك تحريك كننده اعصاب محيطي، براي پيگيري پاسخ بيمار به دارو استفاده شود.

 

   عوارض جانبي

افزايش فشار خون، تاكي كاردي، خارش پوست، افزايش ترشح بزاق و راش پوستي از عوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع دارو مي باشند.

 

   تداخل دارویی

دارو با آمينوگليكوزيدها، بي حس كننده هاي موضعي تزريقي، كاپرئومايسين، لينكومايسين، پلي ميكسين ها، گليكوزيدهاي ديژيتالي، پروكائين آميد و كينيدين تداخل دارد.

 

   نکات قابل توصيه

1. در هيپرترمي طول و شدت اثر دارو افزايش و در هيپرترمي طول و شدت اثر دارو كاهش مي يابد.
2. دارو اثر شناخته شده اي روي هوشياري يا آستانه درد ندارد لذا به عنوان داروي كمكي در جراحي، بايد به مقدار كافي از داوي بيهوشي به كار رود.
3. دارو به ميزان كمتري از ساير داروهاي مسدد عصبي-عضلاني باعث آزادشدن هيستامين مي شود.
4. مقدار مصرف دارو در صورت مصرف همزمان با بيهوش كننده هاي عمومي مثل اتر، انفلوران و ايزوفلوران بايد به 50-33 درصد كاهش يابد يا مقدار مصرف آن توسط يك تحريك كننده اعصاب محيطي تعيين شود. ميزان اين كاهش با هالوتان كمتر است.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : ابتدا mg/kg 0/1-0/4 به صورت وريدي تجويز مي شود. سپس مقدار mg/kg 0/01 هر 60-20 دقيقه به مقدار مصرف اوليه اضافه شود. در صورت نياز بايد مقدار مصرف تنظيم شود. بعد از بيهوشي با ايزوفلوران يا انفلوران يا بيماراني كه به منظور لوله گذاري داخل ناي، سوكسينيل كولين دريافت كرده اند، mg/kg 0/04 ابتدا به صورت وريدي تجويز مي شود سپس بر اساس پاسخ بيمار تنظيم مي شود. به منظور لوله گذاري داخل ناي، مقدار mg/kg0/1-0/6، تزريق وريدي مي شود. بعد از مصرف دارو براي لوله گذاري داخل ناي، شرايط مناسب براي لوله گذاري طي 3-2 دقيقه به دست مي آيد.
كودكان:مقدار مصرف را مي توان بر اساس پاسخ بيمار به مقدار تست به ميزان mg/kg 0/02 تعيين نمود. در كودكان با سن يك ماه و بيشتر مقدار مصرف مثل بزرگسالان است.

 

   اشکال دارویی

Injection:4 mg/2ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول پانکرونیوم بروماید دی پی 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
آمپول کوروپان 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
PANCURONIUM BROMIDE DP 4MG/2ML AMP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
CUROPAN 4MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]